Mark today, identify tomorrow!

OZNAČTE SVOJE VÝROBKY A MATERIÁLY !

Dodávame technológie na priemyselné značenie kovov, plastov a ďalších materiálov:

Mikroúderové značiace stroje Rycie značiace stroje Laserové značenie Elektrochemické značenie Tlačiarne štítkov Značenie farebným kódom Šablóny Vyiskrovačky a mikroúderové perá Plombovanie Ostatný sortiment


pecat stability SIMS