Menu

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej ako „obchodné podmienky“) spoločnosti SIC Slovensko s.r.o., so sídlom: Severná 19/A, 934 01 Levice, IČO: 36 549 037, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13423/N, (ďalej ako „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté na základe kúpnej zmluvy (ďalej ako „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou, či právnickou osobou (ďalej ako „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho, ako aj všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré súvisia s uzatvorenou kúpnou zmluvou.

1.2. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.sic-slovensko.sk a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej ako „webové rozhranie obchodu“).

2. Základné pojmy

2.1. Predávajúci je spoločnosť SIC Slovensko s.r.o., so sídlom: Severná 19/A, 934 01 Levice, IČO: 36 549 037, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13423/N.

2.2. Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1.

2.3. Kupujúci je osoba, ktorá uzavrie kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.

2.4. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej, alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar, alebo vecné plnenia z poskytnutej služby jej neslúžia na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Ak kupujúcim je spotrebiteľ, riadia sa vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim neupravené v týchto obchodných podmienkach príslušnými ustanoveniami:

 • zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník

 • zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa

 • zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho

2.5. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

3. Registrácia a užívateľský účet

3.1. Kupujúci si môže registráciou zriadiť užívateľský účet prostredníctvom webového rozhrania obchodu. V prípade, ak sa kupujúci zaregistruje na webovej stránke, bude mu pridelené užívateľské meno a heslo a po prihlásení môže vstupovať do svojho užívateľského rozhrania (ďalej ako „užívateľský účet“), prostredníctvom ktorého môže objednávať tovar a robiť ďalšie úkony s tým spojené.

3.2. Pri objednávke tovarov a pri registrácií na webovej stránke je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivé všetky potrebné údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci povinný pri akejkoľvek zmene aktualizovať bez zbytočného odkladu. Kupujúci zodpovedá za pravdivosť a za správnosť ním uvedených údajov.

3.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom (ďalej ako „prístupové údaje“). Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť v súvislosti s prístupovými údajmi a chrániť ich pred sprístupnením tretích osôb. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

3.4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet kupujúcemu a to najmä v prípade, kedy kupujúci nevyužíva svoj užívateľský účet viac ako dva roky, alebo v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy, vrátene obchodných podmienok.

3.5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

4. Objednávka tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

4.1. Kupujúci si objednáva u predávajúceho tovar vyplnením objednávkového formulára vo webovom rozhraní obchodu. Kupujúci je povinný v objednávkovom formulári úplne, správne a pravdivo vyplniť svoje osobné údaje a údaje potrebné pre doručenie tovaru.

4.2. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku s povinnosťou platby“. Zároveň zaškrtnutím príslušného políčka potvrdí, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

4.3. Odoslaná objednávka tovaru je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky potvrdí jej doručenie kupujúcemu na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v objednávke, alebo v užívateľskom účte kupujúceho (ďalej ako „elektronická adresa kupujúceho“). Týmto oznámením ešte nedôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy.

4.4. Kúpna zmluva je uzatvorená v momente doručenia potvrdenia o akceptovaní objednávky, ktoré predávajúci zašle na elektronickú adresu kupujúceho po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru.

4.5. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré v minulosti závažným spôsobom porušili zmluvný vzťah (vr. obchodných podmienok).

4.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

5. Kúpna cena a platobné podmienky

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena").

5.2. Kúpna cena tovarov ponúkaných predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu je uvedená vždy vedľa vybraného tovaru. Kúpna cena sa vždy uvádza s daňou z pridanej hodnoty, ak nie je uvedené inak.

5.3. Akciové ceny a prípadné ďalšie zľavy platia v časovom období, počas ktorého akcia trvá a za splnenia podmienok uvedených pre každú akciu, či zľavu samostatne. Rôzne akcie a zľavy nie je možné kombinovať, pokiaľ nie je výslovne uvedený opak.

5.4. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť (zvýšiť/znížiť) ceny tovarov uvedené v internetovom obchode s tým, že nové ceny tovarov sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia v internetovom obchode. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na potvrdené objednávky.

5.5. V prípade, ak je cena uverejnená v internetovom obchode objaví evidentne chybná, predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu. Ak kupujúci v tomto prípade s riadnou cenou tovaru nesúhlasí, môže od kúpnej zmluvy odstúpiť.

5.6. Kupujúci zaplatí kúpnu cenu predávajúcemu jedným z nasledovných spôsobov:

 • platba bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,

 • platba na dobierku v mieste dodania tovaru,

 • platba v hotovosti v prevádzke predávajúceho,

 • platba na faktúru je možná len po odsúhlasení predávajúcim.

5.7. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho. Pri platení je kupujúci povinný ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky.

6. Dodacie podmienky

6.1. Spôsob doručenia tovaru si vyberá kupujúci zo spôsobov ponúkaných predávajúcim, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inom doručení tovaru:

 • doručenie tovaru zásielkovou službou DPD,

 • osobné prevzatie tovaru v prevádzke predávajúceho.

6.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 pracovných dní od akceptovania objednávky kupujúceho predávajúcim; túto dodaciu lehotu kupujúci bez výhrad akceptuje. Ak predávajúci nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch a objednáva tovar u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, táto lehota sa môže predlžiť o ďalších štrnásť dní.

6.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do 7 dní po uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 dní odo dňa, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. Náklady spojené s odstúpením a škodou vzniknutou predávajúcemu je kupujúci povinný uhradiť do 5 dní od doručenia výzvy predávajúceho, pričom predávajúci je oprávnený tieto pohľadávky jednostranne započítať.

6.4. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim odporúčame pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

6.5. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

6.6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho odovzdaním tovaru kupujúcemu resp. prvému prepravcovi. V prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ, prechádza nebezpečenstvo škody na kupujúceho prevzatím tovaru od predávajúceho resp. prevzatím od dopravcu.

7. Záruka

7.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

7.2. Pri predaji tovaru spotrebiteľovi je zákonná záručná doba 24 mesiacov.

7.3. Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po vybavení reklamácie bol povinný vec prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový tovar, začne plynúť nová záručná doba dňom prevzatia nového tovaru. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na vady na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

7.5. Záruka poskytovaná v záručnej dobe sa nevzťahuje na chyby vzniknuté:

 • zlou obsluhou,

 • neodborným alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou,

 • poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti (napr. bleskom) s výnimkou bežných odchýlok.

7.6. Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

 • mechanickým poškodením tovaru,

 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,

 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom určené,

 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami, alebo prevedením nekvalifikovaného zásahu či zmenou parametrov,

 • tovar bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď.), ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,

 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

8. Reklamácia

8.1. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho (ďalej len „reklamácia“).

8.2. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

8.3. Kupujúci je povinný oznámiť uplatnenie reklamácie písomne:

 • vyplnením a odoslaním reklamačného formulára nachádzajúceho sa na webovej stránke predávajúceho www.sic-slovensko.sk,

 • alebo e-mailom na e-mailovú adresu predávajúceho uvedenú na webovej stránke predávajúceho www.sic-slovensko.sk,

 • alebo listom na adresu sídla predávajúceho.

8.4. Oznámenie o uplatnení reklamácie musí obsahovať presný popis reklamovanej vady a ak je zákazníkom spotrebiteľ, aj vybraný spôsob vybavenia reklamácie uvedený v bode 8.8. týchto obchodných podmienok.

8.5. Kupujúci je povinný reklamovaný tovar doručiť predávajúcemu.

8.6. Po prijatí oznámenia o reklamácii a reklamovaného tovaru predávajúci pošle kupujúcemu potvrdenie o reklamácii. Na základe rozhodnutia spotrebiteľa je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania.

8.7. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

8.8. Spotrebiteľ má v závislosti na povahe vady pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:

 • Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

 • Spotrebiteľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to spotrebiteľovi nespôsobí závažné ťažkosti.

 • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie vady sa považuje najmä, ak rovnaká vada brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom vád sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jej riadnemu užívaniu.

 • Ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

8.9. Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná spotrebiteľ. Predávajúci na nevhodnosť voľby spotrebiteľa upozorní a navrhne vhodný spôsob. Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.

8.10. V prípade, ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

8.11. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

9. Alternatívne riešenie sporov

9.1. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu v prípade, že nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má spotrebiteľ podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov.

9.2. Subjektmi alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby v zmysle § 3 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, a to napr. Slovenská obchodná inšpekcia, pričom spotrebiteľ je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

9.3. Alternatívnym riešením sporov možno urovnať spor medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúci z kúpnej zmluvy resp. súvisiaci s kúpnou zmluvou. Hodnota sporu, ktorý sa urovnáva alternatívnym riešením sporov, musí presahovať sumu 20,- eur. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže požadovať od kupujúceho - spotrebiteľa poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu najviac sumu 5,- eur vrátane dane z pridanej hodnoty, a to najskôr súčasne so zaslaním oznámenia o začatí alternatívneho riešenia sporu.

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

10.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania tovaru kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu (napr. z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy). Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe, ak sa spotrebiteľ nedohodol s predávajúcim na inom spôsobe platby.

10.2. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku") a to do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať primeraným spôsobom ako je napr. obvyklé pri osobnom nákupe v obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.3. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

10.4. Spotrebiteľ môže u predávajúceho uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v listinnej podobe alebo elektronickou poštou. Na tento účel môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je k dispozícii na webovej stránke predávajúceho.

10.5. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 • tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

 • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

 • na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

10.6. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo spotrebiteľom odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

10.7. Spotrebiteľ je odstúpením od kúpnej zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. v originálnom obale, a to zaslaním alebo prinesením na adresu prevádzkarne predávajúceho.

10.8. Po odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu - spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú spotrebiteľovi vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady vo formulári na odstúpenie od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

10.9. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi všetky platby podľa bodu 10.8. týchto obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar od kupujúceho doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

10.10. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi vráti predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. predávajúci má právo požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru.

10.11. Pri odstúpení od zmluvy, spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Pri spracovaní osobných údajov predávajúci postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

11.2. Podmienky spracovania osobných údajov sú uvedené v dokumente „Ochrana osobných údajov“, ktorý je uverejnený na webových stránkach predávajúceho.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na webovom rozhraní obchodu predávajúceho.

12.2. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

12.3. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

12.4. Tieto obchodné podmienky sú účinné od 01.01.2021.