Menu

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Prevádzkovateľ

1.1. Spoločnosť SIC Slovensko s.r.o. je prevádzkovateľom eshopu umiestneného na stránke www.sic-slovensko.sk a spracovateľ Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytujete na stránkach www.sic-slovensko.sk. Zaväzujeme sa chrániť a rešpektovať Vaše súkromie v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. 

1.2. Kontaktné informácie: 

 • SIC Slovensko s.r.o., Severná 19/A, 934 01 Levice 
 • www.sic-slovensko.sk
 • email: sic@sic-slovensko.sk
 • tel: 036 270 2893
 • IČO: 36 549 037 
 • zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 13423/N.

2. Aké osobné údaje spracovávame?

2.1. Aby sme mohli s Vami uzatvoriť kúpnu zmluvu, spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, adresa pre doručenie, emailová adresa, telefónne číslo. 

2.2. V prípade, ak sa pri nákupe zaregistrujete v našom eshope, spracúvame navyše Vaše prihlasovacie meno a heslo. 

2.3. Ak sa prihlásite na odber newslettra, spracúvame len Vašu emailovú adresu.

3. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?

3.1. Ak máte záujem nakupovať tovar v eshope, budeme spracúvať Vaše osobné údaje za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnej zmluvy. 

3.2. Ak sa pri nakupovaní v našom eshope zaregistrujete, umožní vám to pohodlnejšie opakované nákupy, získať prehľad o vašich objednávkach ako aj možnosť prístupu k vašim údajom a ich úpravám. Vaše osobné údaje budeme spracúvať za účelom uzatvorenia a plnenia kúpnych zmlúv. 

3.3. V súvislosti s kúpnou zmluvou budeme Vaše osobné údaje spracúvať za účelom splnenia zákonnej povinnosti podľa osobitných predpisov, najmä vybavovania reklamácií, vedenia účtovnej a daňovej agendy. 

3.4. Vaše osobné údaje budeme spracúvať na základe nášho oprávneného záujmu pre účely zasielania informačného newslettra zákazníkom v súvislosti s registráciou alebo nákupom a pre účely overovania spokojnosti zákazníkov v súvislosti s priebehom posledného nákupu. 

3.5. Ak sa prihlásite na odber nášho newslettra, budeme Vaše údaje na základe Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov. Tento súhlas je dobrovoľný a môžete he kedykoľvek odvolať. 

4. Komu Vaše údaje poskytujeme?

4.1. Pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využívame odborné a špecializované služby iných subjektov, ktorým v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu sprístupňujeme Vaše osobné údaje.  Ak tieto osoby spracúvajú Vaše osobné údaje, majú postavenie sprostredkovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje len v rámci našich pokynov a nesmú ich využiť inak.

4.2. Vaše osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim príjemcom:

 • WEBY GROUP, s.r.o., Nižovec 2a, 960 01 Zvolen, IČO: 36046884 – zabezpečuje webhosting a softvérové riešenie eshopu a newslettra
 • Zoho Corporation B.V., Beneluxlaan 4B, 3527 HT Utrecht, The Netherlands – dodávateľ CRM systému na správu kontaktov a email marketing.
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – zabezpečuje emailovú komunikáciu
 • Ing. Zuzana Dobrovolná FIRST, Ul. Kpt. Nálepku 1629/75, 934 01 Levice, IČO: 33823243 – externé účtovníctvo
 • Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35834498 – preprava tovarov

4.3. Vaše osobné údaje neprenášajme do tretích krajín a/alebo medzinárodných organizácií. 

4.4. Na zabezpečenie splnenia zákonných povinností sme v určitých prípadoch povinní poskytnúť Vaše osobné údaje tretím osobám – súdom, iným orgánom verejnej správy a štátu. 

5. Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje? 

5.1. Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako je nevyhnutné na účel spracúvania. 

5.2. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame na základe súhlasu, tak osobné údaje spracúvame po dobu, na ktorú ste nám súhlas so spracúvaní Vašich osobných údajov udelili a potom ešte 4 roky pre prípad preukazovania, obhajovania a uplatňovania našich právnych nárokov. 

5.3. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na základe plnenia zmluvy, tak osobné údaje spracúvame po dobu trvania zmluvného vzťahu medzi nami a Vami a potom ešte 10 rokov na základe plnenia zákonných povinností (uplatňovanie reklamácií, archivácia účtovných dokladov). 

5.4. Ak vaše údaje spracúvame na základe oprávneného záujmu, budeme ich spracúvať po dobu nevyhnutne nutnú na dosiahnutie účelu spracúvania. Následne ich pre prípad preukazovania, obhajovania a uplatňovania našich právnych nárokov uchovávame ešte 4 roky. 

6. Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

6.1. S Vašimi osobnými údajmi nakladáme zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. 

6.2. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie, spracúvame ich v elektronickej aj listinnej forme. 

6.3. Spracovanie dát prebieha najmä prostredníctvom výpočtovej techniky, čo nám umožňuje zaistiť potrebnú bezpečnosť, znížiť riziká neoprávnenej manipulácie, alebo zabrániť ich zničeniu, či strate. Osobné dáta sú chránené v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technologického rozvoja, a miere rizika zneužitia. 

6.4. Prístup k osobným údajom je vyhradený iba niekoľkým oprávneným a poučeným zamestnancom a sprostredkovateľom. Zaväzujeme sa, rovnako ako naši pracovníci, že budeme udržiavať technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu, strate alebo zničeniu osobných údajov. Naši pracovníci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo bezpečnosť vašich osobných údajov. 

6.5. Nespracovávame osobné údaje ani neposkytujeme naše služby osobám mladším ako 16 rokov. V prípade, že ste mladší, budete na realizáciu našich služieb alebo akýchkoľvek iných právnych úkonov potrebovať súhlas rodiča alebo právneho zástupcu. 

7. Aké sú Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov? 

7.1. Právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom
Ako dotknutá osoba máte právo získať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade, že áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a vedieť, na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania. 

7.2. Právo na opravu
Tiež máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili  nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú alebo s ohľadom na účel spracúvania, aby sme doplnili neúplné osobné údaje.

7.3. Právo na vymazanie
Za splnenia zákonných predpokladov máte ako dotknutá osoba právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

7.4. Právo na obmedzenie spracúvania
 Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov v prípadoch stanovených Zákonom o ochrane osobných údajov. Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov obmedzilo, okrem uchovávania Vašich osobných údajov môžeme spracúvať Vaše osobné údaje len s Vaším súhlasom alebo výlučne na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

7.5. Právo namietať proti spracúvaniu
Môžete namietať spracúvanie Vašich osobných údajov na účel priameho marketingu v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

7.6. Právo na prenosnosť
Ak je to technicky možné, máte tiež právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

7.7. Právo na odvolanie súhlasu
V prípade, že niektoré osobné údaje sú spracúvané na základe Vášho súhlasu, ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa Vašej osoby. 

7.8. Právo podať sťažnosť
Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk. 

8. Ako si môžete uplatniť svoje práva?

8.1. Vo veci uplatnenia Vašich práv pri spracovávaní Vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať na našich kontaktoch uvedených v bode 1.2 . 

8.2. Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať. 

8.3. Ak bude ale vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby. 

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 01.11.2021. 

9.2. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. 


Stiahnite si dokument Ochrana osobných údajov v PDF.